Milking System at Vathi Kilkis, Model V-3640, 1×12/6

Milking System at Vathi Kilkis, Model V-3640, 1×12/6