Λογότυπο με πρόβατο και αίγα. Λύσεις γάλατος

Απορρυπαντικά

για Αρμεκτικά Συστήματα

Απορρυπαντικά για Αρμεκτικά Συστήματα Solben

Η υγιεινή του αρμεκτικού συστήματος είναι σημαντική για την καλή λειτουργία του μηχανήματος και την αποφυγή ασθενειών στο ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής επιχείρησης.

Η εταιρεία Solben έχει εξειδικευμένα Απορρυπαντικά για Αρμεκτικά Συστήματα εξαιρετικής ποιότητας με ανταγωνιστική τιμή.

Απορρυπαντικά για Αρμεκτικά Συστήματα

Το Acid Active ισχυρό όξινο καθαριστικό με βάση το νιτρικό οξύ, έχει σχεδιαστεί για την απασβέστωση και την απομάκρυνση πρωτεϊνών και αλάτων σε δεξαμενές γάλακτος και αρμεκτικών συστημάτων.

Acid Active
Απορρυπαντικό Οξύ Εξαιρετικής Ποιότητας
με Πρόσθετη Καθαριστική Χρήση.
Καθαρό Βάρος: 23,7kg
Χαμηλής Αραίωσης:0,4% – 1%
Θερμοκρασία Εφαρμογής: 40C – 60C

Απορρυπαντικά για Αρμεκτικά Συστήματα

Το Alkali Active Αλκαλικό προϊόν έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό και την απολύμανση δεξαμενών γάλακτος και αρμεκτικών μηχανημάτων. Με βάση το υποχλωριώδες νάτριο προσφέρει εξαιρετική απολυμαντική δράση.

Alkali Active
Απορρυπαντικό Αλκαλικό, Εξαιρετικής Ποιότητας,
Εξειδικευμένο για την χρήση Αιγοπρόβιου Γάλακτος.
Καθαρό Βάρος: 25kg
Χαμηλής Αραίωσης: 0,4% – 1%
Θερμοκρασία Εφαρμογής: 40C – 60C

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Περιέχει κάτω του 5% μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Προκειμένου να πλύνετε την αρμεκτική εγκατάσταση, χρησιμοποιείστε το προϊόν αραιωμένο με νερό σε ποσοστό 0,4% έως 1%, ανάλογα με την βρομιά.

Η θερμοκρασία του νερού πλύσης πρέπει αντίστοιχα να κυμαίνεται από 40*C έως 60*C. Ο χρόνος πλύσης της εγκατάστασης κυμαίνεται, ανάλογα με την βρομιά από 10 έως 20 λεπτά.

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Προσοχη

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

P102: Μακριά από παιδιά.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό / στο ντους.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι έυκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P314: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.